Katalog produktů
Rychlý dotaz


Rady a typy
Kamenná prodejna
Po - Pá
8:00 - 16:30
So
8:00 - 11:00
Zimní období 1.10. - 28.2.
Po - Pá
8:00 - 16:00
So
Zavřeno
E-mail:      info@gool.cz
 
prodejna

Možnost platby platební kartou v kamenné prodejně

platba kartou

Montážní pokyny

STAVEBNÍ POKYNY K ZABUDOVÁNÍ - SEPTIKY, JÍMKY, NÁDRŽE, BIOFILTRY

Septiky, jímky - doprava a manipulace

   Během dopravy je nutné septiky, jímky, biofiltry, nádrže, filtry ukotvit v základní poloze k nákladové ploše vozidla. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při přepravě, instalaci a manipulaci s výrobkem v zimních měsících a při poklesu teplot pod +5 oC, kdy hrozí poškození výrobků >>>

                               

Septiky, jímky - charakteristika

   Naše septiky, nádrže, jímky a filtry jsou svářeny z blokového kopolymeru polypropylenu (PPC), o síle stěny 5 mm, 8 mm nebo 15 mm a nejsou konstruovány jako samonosné, tzn. že musí být obetonovány kvalitní betonovou směsí. Tyto nádrže jsou určené k umístění do terénu s následným statickým zajištěním proti tlaku zeminy a případným dalším zatížením např. obetonováním. Jednotlivé díly se sváří speciálním zařízením, které zaručí vodotěsnost výrobku. Nádrže jsou v základním provedení opatřeny vstupy s plastovými poklopy. K nádržím je možné na základě zvláštní objednávky dodat různá příslušenství podle charakteru použití nádrže (např. čerpadla, armatury, tvarovky apod.) >>>

Septiky, jímky - umístění

   Septiky, jímky, nádrže a filtry umístíme a instalujeme vždy do míst, kde nebudou překážet a to mimo vjezdy a komunikace. V zóně spodní vody nebo při umístění výrobku do míst, kde hrozí nebezpečí zaplavení povrchovou vodou, na mokrém nebo nestabilním pozemku je nezbytná porada se stavebním odborníkem o možnostech způsobu odvodnění, či o dalších stavebních úpravách. Vzdálenost od stěny budovy, komunikace nebo od vodního zdroje se určuje na základě hydrologického posudku, vyjádření statika, projektanta a dále dle pokynů výrobce pro konkrétní typ.

Projektování a stavební připravenost

   Stavební připravenost je nutné provést dle schváleného projektu vypracovaného oprávněnou osobou, která si vyžádá podklady od dodavatele. Septiky, jímky a nádrže lze osadit v terénu několika způsoby.
Pro osazení nádrže je nutné vykopat stavební jámu patřičných půdorysných rozměrů a vybetonovat podkladní betonovou desku s rovinností +/- 3mm, rozumí se místní nerovnost i celková vodorovnost plochy. Tloušťka betonové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy a hmotnosti plné nádrže. V případě vysoké hladiny podzemní vody je nutné před betonáží hladinu snížit pod úroveň základové spáry čerpáním. S ohledem na výšku podzemní vody je nutné nádrže zcela obetonovat tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození vztlakem vody. Skutečnost výskytu podzemní vody je třeba zohlednit při statickém návrhu nádrže a objednavatel je povinen oznámit výšku hladiny podzemní vody v objednávce. Další nutné obetonování nádrže vyplývá z projektového řešení v závislosti na typu osazení nádrže >>>

Septiky, jímky - stavební zabudování

► Půdorysný rozměr jámy pro septiky, filtry, jímky i nádrže musí být do všech směrů minimálně o 300mm větší oproti vnějším rozměrům výrobku. Pokud se septik, či jímka svařuje na místě, pak se tento požadavek zvyšuje na 600mm. Dno tvoří pískový podsyp a betonová deska o síle 150-300mm s kovovou armaturou.
► Před zahájením prací na usazení nádrže nesmí být hladina spodní vody nad úrovní základové desky.
► Provést kontrolu rovinnosti základové desky na povolenou toleranci ve všech směrech: +/- 3mm.
► Překontrolovat celkový stav nádrže s důrazem na úvazy a případné mechanické poškození při manipulaci.
► Při zjištění jakékoliv závady na nádrži je potřeba vyzvat dodavatele, aby provedl opravu ještě před usazením nádrže.
► Po usazení nádrže na základovou desku se provede připojení přítokového a odtokového potrubí.
► Před obetonováním nádrže je důležité zabezpečit vnitřní rozepření stěn i stropu nádrže proti tlaku.
► Před obetonováním bočních stěn provedeme fixaci boční armatury s armaturou na dně.
► Po dobu betonování stěn (150 - 300mm) je nutné napouštět vodu do septiku nebo jímky z důvodu vyrovnání vnitřních a venkovních tlaků na nádrž. Betonování    se provádí po vrstvách s přestávkami na zatuhnutí předešlé vrstvy.
► V případě, že víko septiku, jímky, či nádrže bude zakryto betonovými PZD, musíme s tím počítat již při betonáži kolem výrobku. Další možností zakrytí víka výrobku   je vybetonování monolitické betonové armované desky (sílu betonu a typ armatury určí projektant dle daného zatížení).
►Po obetonování musí nádrže zůstat naplněné vodou nejméně 14 dní z důvodu zatvrdnutí betonu.
►Zasypání stropu nádrže zeminou a demontáž vnitřních výztuh nádrže se provede až po úplném zatvrdnutí
betonu a to přibližně po 14 dnech.
►Plastové poklopy nejsou pochůzné, a proto doporučujeme zakrytí ocelovými, plastovými nebo betonovými zátěžovými poklopy dle třídy zatížení.
► Pokud budeme při provozu obsah z výrobku vyčerpávat, nesmí fekální vůz najet blíže než 2,5m od hrany výrobku.
►Odvětrání a odvod pachů se musí řešit v projektu vnitřní domovní kanalizace nebo samostatným odvětráním. 

Dokumentace

   K výrobkům dodáváme podrobný technologický postup zabudování, návod k použití, protokol o zkoušce vodotěsnosti, prohlášení o shodě a certifikát kvality vydaný společností TÜV SÜD Czech.

 

 

 

 


V této kategorii nejsou žádné produkty.