Katalog produktů
Rady a typy
Kamenná prodejna
Po - Pá
8:00 - 16:30
So
8:00 - 11:00
Zimní období 1.10. - 28.2.
Po - Pá
8:00 - 16:00
So
Zavřeno
E-mail:      info@gool.cz
 
prodejna

Možnost platby platební kartou v kamenné prodejně

platba kartou

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Základní údaje 3/16
Název domény internetového obchodu: http:// www.eshop-zahradni-bazeny-koupaci-jezirka.cz
Provozovatel / prodávající / dodavatel zboží internetového obchodu: GOOL s.r.o
Sídlo firmy / kontaktní adresa: Červeněves 1, 50353 Smidary, CZ
Zodpovědná osoba: Jan Gorel, jednatel
IČO: 25268601      DIČ: CZ25268601
Zapsaná: Společnost GOOL s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 11513
Číslo účtu a bankovní spojení: 123178466 / 0300, ČSOB Nový Bydžov
Telefon / fax: +420 495 496 147
Mobil: +420 736 735 141
E-mail: info@gool.cz
Provozní doba: Pondělí až Pátek 7 - 16,30 hod. (od 1.10. do 28.2. je pracovní doba pouze do 16 hod.)
                            Sobota: 8 – 11 hod. (od 1.10. do 28.2. je ZAVŘENO)
Korespondence: Provozovatel internetového obchodu se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.
1. Všeobecná ustanovení
1.1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě GOOL s.r.o. (dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavřené mezi dodavatelem GOOL s.r.o. (dále jen „dodavatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) v souladu s ustanovením §1751 odst 1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele (obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána zákazníkovi společně s objednaným zbožím. Pokud zákazník bude požadovat k objednanému zboží bezpečnostní listy, budou mu zaslány elektronicky. V případě, že je u zboží rozsáhlý návod, bude též zaslán elektronicky.
1.2. Obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím. Ustanovení, týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách http:// www.eshop-zahradni-bazeny-koupaci-jezirka.cz . Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
2. Uzavření kupní smlouvy
2.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek (Pro aktualizaci stránky dejte F5). Ceny zboží a všechny související poplatky jsou uvedeny včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou ustanovení 7.8. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
2.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (tzv. uživatelský účet). Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží i bez registrace.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení 7.8.
2.5. Po odeslání objednávky dodavatel první e-mailovou zprávou informuje kupujícího na adresu, kterou uvedl kupující, že jeho objednávku registruje / eviduje v systému. Tato první zpráva je automatickou informací pro kupujícího, že dodavatel obdržel jeho objednávku - status: „Vaše objednávka se vyřizuje a o dalším průběhu Vás budeme informovat“. První zpráva se nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy.
V následujících hodinách (dnech) obdrží kupující druhou e-mailovou zprávu, ve které mu bude objednávka dodavatelem potvrzena a tím bude kupní smlouva uzavřena / status: „Stav Vaší objednávky byl změněn na stav: Zpracovává se“. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až druhá e-mailová zpráva, ve které dodavatel potvrdí objednávku kupujícímu.
Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě http:// www.eshop-zahradni-bazeny-koupaci-jezirka.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až kupující svou objednávkou.
Dodavatel po vyskladnění a předání zboží přepravci informuje kupujícího třetí e-mailovou zprávou o odeslání zásilky – status: „Stav Vaší objednávky byl změněn na stav: Odeslána“
2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
2.7. Dle novely zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.
2.8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.
3. Platební podmínky a cena zboží
3.1. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení druhým e-mailem - status: „Stav Vaší objednávky byl změněn na stav: Zpracovává se“.
3.2. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena. Způsoby plateb:
- platba v hotovosti při převzetí zboží na adrese dodavatele
- platba kartou při převzetí zboží v kamenné prodejně na adrese dodavatele
- platba dobírkou je uhrazena hotově po převzetí zboží: řidiči České pošty, DPD, PPL, Toptrans nebo řidiči dodavatele při dopravě dodavatelem.
- platba předem bankovním převodem na účet: 123178466 / 0300, ČSOB Nový Bydžov. Dodavatel zašle kupujícímu na emailovou adresu zálohovou fakturu, nebo v potvrzení objednávky sdělí údaje pro platbu zboží (celková částka, číslo bankovního účtu, variabilní symbol) a teprve po připsání platby na účet dodavatele bude zboží odesláno kupujícímu.
3.3. Platba zboží je možná pouze v českých korunách (Kč).
3.4. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.
3.5. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.
3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.8. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu dodavatel zašle kupujícímu společně se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4. Přeprava, osobní odběry, dodání zboží a zboží vyloučené z dopravy
4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 3 pracovní dny. Ve výjimečných případech (pokud zboží není skladem) může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu nebo paragon, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud dodavatel k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura, paragon.
4.2. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky a Slovenska. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky (viz. 5).
4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4.4. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm dodavatel požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.
4.5. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto je nutné před podpisem pečlivě zkontrolovat obal a samotné zboží. U zásilky označené nálepkou křehké je povinností zákazníka zboží před přepravcem zkontrolovat a v případě, že je zboží rozbité, sepsat s přepravcem protokol o poškození zboží. V opačném případě nebude možné reklamaci poškozeného zboží uznat a vyřídit.
4.6. Společnost GOOL s.r.o. si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží prostřednictvím občanského průkazu nebo cestovního pasu, a to při osobním odběru zboží na svých výdejnách v případech, kdy dodávka zboží je kupujícím placena předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.
4.7. Zboží vyloučené z dopravy: žárovky k UV zářičům, křemíkové trubice
- dopravu z důvodu nebezpečí poškození nezajišťujeme (zákazník si musí zajistit vlastní dopravu na vlastní náklady - osobní odběr)
Komodity uvedené na seznamu Úmluvy ADR (týkající se mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí) jako nebezpečné zboží.
- dopravu zboží dle seznamu úmluvy ADR zajišťuje pouze přepravce Toptrans.
5. Způsob a cena přepravy ČR
5.1. Poštou - Balík do ruky - Max. váha zboží 50 kg
- Objednávka zboží o váze do 5 kg - účtujeme dopravné 130,- Kč
- Objednávka zboží o váze od 6 kg do 15 kg - účtujeme dopravné 190,- Kč
- Objednávka zboží o váze od 16 kg do 30 kg - účtujeme dopravné 240,- Kč
- Objednávka zboží o váze od 31 kg do 40 kg - účtujeme dopravné 400,- Kč
- Objednávka zboží o váze od 41 kg do 50 kg - účtujeme dopravné 520,- Kč
- Při platbě na dobírku účtumeme doběrečné 36,- Kč-
Poštou - Balík na poštu - Max. váha zboží 30 kg
- Objednávka zboží o váze do 5 kg - účtujeme dopravné 130,- Kč
- Objednávka zboží o váze od 6 kg do 15 kg - účtujeme dopravné 190,- Kč
- Objednávka zboží o váze od 16 kg do 30 kg - účtujeme dopravné 240,- Kč
- Při platbě na dobírku účtujeme doběrečné 36,- Kč
5.2. PPL - Max. váha zboží 50 kg
- Objednávka zboží o váze do 5 kg - účtujeme dopravné 130,- Kč
- Objednávka zboží o váze od 6 kg do 15 kg - účtujeme dopravné 190,- Kč
- Objednávka zboží o váze od 16 kg do 30 kg - účtujeme dopravné 240,- Kč
- Objednávka zboží o váze od 31 kg do 40 kg - účtujeme dopravné 400,- Kč
- Objednávka zboží o váze od 41 kg do 50 kg - účtujeme dopravné 520,- Kč
- Při platbě na dobírku účtumeme doběrečné 36,- Kč
5.3. Toptrans - Váha nad 50 kg ( přepravce komodit uvedených na seznamu Úmluvy ADR)
Objednávka zboží o váze od 51 kg do 100 kg - účtujeme dopravné 800,- Kč
Objednávka zboží o váze od 101 kg do 200 kg - účtujeme dopravné 1200,- Kč
5.4. Doprava prodávajícím:
- Vzdálenost do 100 km (součet kilometrů tam a zpět) - účtujeme dopravné 1300,- Kč
- Vzdálenost do 200 km (součet kilometrů tam a zpět) - účtujeme dopravné 2500,- Kč
- Vzdálenost do 300 km (součet kilometrů tam a zpět) - účtujeme dopravné 3500,- Kč
- Vzdálenost do 400 km (součet kilometrů tam a zpět) - účtujeme dopravné 4500,- Kč
- Vzdálenost nad 400 km (součet kilometrů tam a zpět) - cena dohodou
- Převoz bazénů, ČOV, septiku, filtrů, jímek - cena dohodou
5.5. Osobní odběr:
- Zboží si můžete vyzvednout osobně v naší kamenné prodejně v Červeněvsi č.p. 1, a to bez poplatku.
6. Statusy pro dobu dodání
Po otevření detailu produktu naleznete „Dobu dodání“, pro kterou používáme následující statusy:
Ihned k odeslání: takto označené výrobky jsou skladem v sídle naší firmy v Červeněvsi 1. Odeslání proběhne nejpozději následující pracovní den od přijetí objednávky.
Externí sklad – dodání do 5 (nebo 8) dnů: takto označené zboží máme v externím skladě. Odeslání probíhá obvykle do 5 - 8 pracovních dnů.
Po zkompletování výrobku dodání do 7 (nebo 10) dnů: tento status naleznete převážně u naší plastové výroby. Před expedicí je potřeba výrobek zkompletovat (např. připravit vstupy a výstupy, propojit technologii, a další). Odeslání probíhá zpravidla do 7 až 10 pracovních dnů. Přesný termín dodání Vám upřesníme po přijetí objednávky.
7. Odstoupení od kupní smlouvy
7.1. Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky (+420 495 496 147, +420 736 735 141) nebo na emailu info@gool.cz (doporučujeme e-mailem).
7.2. Nárok na odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 odst.1 občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) řídí, nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).
7.3. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
7.4. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 7.3., či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí, bez udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu dodavatele: GOOL s.r.o., Červeněves 1, 50353 Smidary – info@gool.cz.
7.5. V případě odstoupení od smlouvy, vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od fyzického vrácení zboží, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícímu. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí.
7.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.
7.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.
7.8. Storno objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, dodavatel bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží červeně označeného pojmem „Není skladem“
8. Odpovědnost za vady, záruka a mimosoudní řešení sporů
8.1. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanovení §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
8.2. Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li pro některé produkty s kratší životností stanovena jiná záruka. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství.
8.3. Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li pro některé produkty s kratší životností stanoveno jinak, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená i delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura, paragon.
8.4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší doba, než doba uvedená v bodě 8.1, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě (potvrzení).
8.5. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená v bodě 8.2. je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámena v rámci kontraktačního jednání.
8.6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).
8.7. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
8.8. Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 8.7. a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně, a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
8.9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.
8.10. Práva kupujícího, vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese reklamačního oddělení: GOOL s.r.o., reklamační oddělení, Červeněves 1, 50353 Smidary. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
8.11. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě dodavatele nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele, určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu dodavatel. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou, zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
8.12. Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu a SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby, určené k provedení opravy.
8.13. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ:000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz . Můžete využít formulář pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) na adrese https://adr.coi.cz/cs
8.14. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad, dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9. Ochrana osobních údajů
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Údaje o vaší činnosti, o vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.7. V případě, že by se kupující domníval, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat dodavatele o vysvětlení
- požadovat, aby dodavatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího, obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.
9.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího.
9.10. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@gool.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.
9.11. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, tedy informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
9.12. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
10. Pravidla pro uplatňování slevových kódů a pravidla dárků
10.1. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit dárek, akci ukončit nebo naopak prodloužit a to bez udání důvodu. Původní dárek není možné nárokovat.
10.2. Pokud není uvedeno jinak, je u dárků z technických důvodů vždy účtovaná minimální částka 1 Kč.
10.3. Pokud není uvedeno jinak, nelze slevové kódy (kupóny) vzájemně kombinovat.

11. Závěrečné ustanovení
11.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy, či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
11.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.3. Tyto obchodní podmínky platí od 15.3.2016.
12. Způsob a cena přepravy na Slovensko
12.1. Zaslání zboží na Slovensko Českou poštou
Je podmíněno platbou předem - bankovním převodem - účtujeme dopravné 350,- Kč. Max. váha zboží do 30 kg.
Po objednání zboží Vám bude doručeno mailem nebo telefonicky potvrzení objednávky, včetně částky za přepravu a s údaji potřebnými pro platbu (číslo účtu, celková částka, variabilní symbol). Jakmile bude platba připsána na náš účet, bude zboží expedováno (doba převodu peněz ze Slovenska je 3-7 dnů v závislosti na bance).
12.2. Zaslání zboží PPL
Možnost zaslání zboží na dobírku.
Účtujeme dopravné 350,- Kč.
Max. váha zboží do 50 kg.
12.3. Doprava prodávajícím
Zboží o váze nad 50 kg je možné expedovat na Slovensko pouze dopravou prodávajícího. Cena dopravy dohodou. Podmínkou je platba předem - bankovním převodem vč. dohodnuté ceny za dopravu.
Rychlost doručení je maximálně do 4 pracovních dnů od přijetí platby.
DPH na Slovensko: Zboží na Slovensko je fakturováno v Kč s DPH.
Obchodní podmínky pro Slovensko platí v plném rozsahu jako pro ČR.